Showing 61 - 68 of 68 results

พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 1

ตำราเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับชาวญี่ปุ่น ช่วยให้การใช้ชีวิตในประเทศไทยสะดวกสบายและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

Free

พูด(ภาษา)ไทยให้เก่ง 2

ตำราเรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับชาวญี่ปุ่น ช่วยให้การใช้ชีวิตในประเทศไทยสะดวกสบายและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

Free

เหน๋โหว...ภาษากวางตุ้ง พูดได้ใช้เป็น

เรียนภาษาจีนกวางตุ้งพื้นฐานตั้งแต่วิธีการออกเสียงไปจนถึงการสนทนาเบื้องต้น

Free

J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน 2

พัฒนาทักษะการอ่าน ฝึกฝนการฟัง ผ่านนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น 10 เรื่อง

Free

ภาษาจีนพื้นฐาน 1

ตำราเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย เนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ HSK ระดับ 1-3 และ PAT 7.4 โดยเน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

ตำราเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย เนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ HSK ระดับ 4 และ PAT 7.4 โดยเน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I (1급)

Free

พูด(ภาษา)ไทยชัดด้วยเคล็ดลับ 9 ประการ

หนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่นที่เริ่มเรียนภาษาไทยและต้องการออกเสียงภาษาไทยให้ชัด

Free