Showing 76 - 81 of 81 results

J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน 2

พัฒนาทักษะการอ่าน ฝึกฝนการฟัง ผ่านนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น 10 เรื่อง

Free

ภาษาจีนพื้นฐาน 1

ตำราเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย เนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ HSK ระดับ 1-3 และ PAT 7.4 โดยเน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

ตำราเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย เนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ HSK ระดับ 4 และ PAT 7.4 โดยเน้นการสนทนาเป็นหลัก

Free

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I (1급)

Free

พูด(ภาษา)ไทยชัดด้วยเคล็ดลับ 9 ประการ

หนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่นที่เริ่มเรียนภาษาไทยและต้องการออกเสียงภาษาไทยให้ชัด

Free

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2

หนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I (1급) เนื้อหาต่อเนื่องกับหนังสือ "ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1"

 

Free